Zásady zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů:

Vědomé podnikání v.o.s.
IČ: 17143411
Sídlo: Slovákova 8, Brno
Kontakt: adresa elektronické pošty [email protected] telefon +420 778 774 976

(dále jen „Správce“)

Vážení zákazníci, milí klienti a partneři,

tímto si Vás dovolujeme informovat o zásadách zpracování osobních údajů, dodržované firmou Vědomé podnikání v.s.s. . Ochrana svobody ale i osobních údajů je pro nás důležitá a staráme se o to, aby Vaše data byla u nás v bezpečí. Pokud Vám nebude cokoliv jasné, rádi zodpovíme Vaše dotazy – kontaktní údaje jsou uvedeny výše.

Právní základ zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je převážně skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění objednávky/smlouvy, kterou s námi náš zákazník uzavírá, anebo pro provedení opatření před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Typicky se jedná o koupi video či psaného obsahu na webu a nebo objednávky prezentace. 

V případě vzniku takového smluvního vztahu zasíláme našim klientům obchodní sdělení související s nabízenými službami z důvodu realizace oprávněných zájmů v podobě omezeného přímého marketingu. Vždy se snažíme informovat o aktuálních otázkách, které hodnotíme jako zajímavé pro naše klienty. Odběr novinek můžete kdykoliv odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování.

Ve výjimečných případech oslovujeme naše potencionální klienty formou přímého marketingu – v takovém případě však vždy vyžadujeme souhlas předem. I v takových případech se snažíme předávat pouze takové informace, které vyhodnotíme jako zajímavé pro jejich příjemce.

Jaké údaje zpracováváme & za jakým účelem

1. Plnění smluvní povinnosti

Zpracovávány jsou osobní údaje, které nám zákazníci sami poskytnou při realizaci smlouvy, a to výhradně za účelem plnění předmětu této smlouvy.

Zpravidla se jedná o tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, datum narození, emailový a telefonní kontakt. V jednotlivostech se může dále jednat o údaje související s obchodní činností, příjmy, daněmi a jinými finančními údaji klienta, rodinou, preferencemi subjektu údajů. 

V případě uzavírání vybraných typů smluv zpracováváme též rodné číslo subjektů osobních údajů za účelem řádného vyplnění návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí, přihlášení k odběru energií, či za jiným účelem, vázaným na právní důvod plnění zákonné povinnosti a smluvní povinnosti. 

2. Obchodní sdělení

V případě udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení využíváme tyto osobní údaje příjemců: jméno, příjmení, e-mailová adresa, a to za účelem informování příjemců zpráv o novinkách z oblasti podnikání a obchodní činnosti Správce.

3. Plnění smluvní povinnosti, oprávněný zájem

V případě obchodních partnerů nebo dodavatelů Správce zpracovává identifikační údaje vč. IČ, adresní údaje a číslo bankovního účtu. Může se stát, že v rámci obchodního vztahu s obchodním partnerem Správce zpracovává osobní údaje jeho zaměstnanců, se kterými ve věci komunikuje – pak zpracovává jméno a příjmení tohoto zaměstnance, jeho e-mailovou adresu a telefonní číslo. U zpracování osobních údajů zaměstnanců obchodního partnera však nevystupuje jako správce osobních údajů, nýbrž jako zpracovatel.

Jak dlouho budeme zpracovávat vaše osobní údaje

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a navazující promlčecí dobu případných nároků ze smluvního vztahu vyplývajících.

Obchodní sdělení jsou zasílána po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování osobních údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 50 let. Poté Společnost požádá o udělení souhlasu opětovně.

Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedeného je zpracováváno pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na Správce vztahují. V případě neexistence konkrétních právních nebo smluvních důvodů nebo požadavků nepřekračuje naše základní doba uchovávání záznamů a jiných listinných dokladů vytvořených při poskytování služeb 5 let, jedná-li se o osobní údaje a dokumenty nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Jakmile pomine účel zpracování či Správce již nebude disponovat žádným právním důvodem zpracování osobních údajů, Správce osobní údaje vymaže.

Další informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně Správcem a nebo pomocí SW. 

Osobní údaje subjektu údajů budou dále zpracovávány těmito zpracovateli osobních údajů:

 1. zpracovatelé, kteří poskytují Správci serverové, webové, platební, cloudové nebo IT služby;
 2. společnosti kooperující se Správcem, je-li to nezbytné pro administrativní účely a pro účely poskytování odborných služeb klientům;
 3. třetí strany, které asistují při poskytování služeb nebo informací;
 4. externí účetní a mzdová kancelář.

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má právo

 1. získat od Správce potvrzení, zda jsou či nejsou osobní údaje zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, má Subjekt údajů právo získat k osobním údajům přístup.
 2. na opravu nepřesných osobních údajů, případně s přihlédnutím k účelům zpracování má Subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 3. na výmaz osobních údajů, pokud již osobní údaje nejsou dále potřebné pro účel zpracování, Subjekt údajů odvolal souhlas k jejich zpracovávání, vznesl námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 4. na omezení zpracování, pokud Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu nezbytnou k ověření správnosti osobních údajů, Správce již osobní údaje dále nepotřebuje pro účel zpracování, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, či Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů.
 5. na odvolání souhlasu se zpracováním osobním údajů bez jakékoli sankce. Souhlas může Subjekt údajů odvolat jakýmkoli způsobem uvedeným výše na jednotlivých kontaktních údajích Správce. Odvoláním souhlasu Subjektem údajů není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.
 6. podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, pokud se Subjekt údajů domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu s právními předpisy. Příslušným dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.
 7. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají.

Bezpečnost

Správce tímto prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy. Osobní data subjektu údajů jsou zabezpečena prostřednictvím nastavených technických i organizačních opatření, jsou nastavena pravidla pro jejich řádné získání, zpracování a likvidaci.

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem.

Informace o použití cookies

Co jsou to soubory cookies?

Za účelem zlepšení fungování webové stránky, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá Správce na svých webových stránkách tzv. cookies soubory. Cookies soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači nebo mobilním zařízení, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.

Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Druhy cookies souborů, které společnost Správce shromažďuje na svých webových stránkách:

 Jaké cookies používáme?

 1. Relační cookies – dočasné a zůstávají uloženy v zařízení do opuštění webové stránky
 2. Nezbytné soubory cookies – jsou nutné ke správné funkci stránek, umožňují navigaci na webové stránce a využívání jejich služeb a funkcí. Bez těchto zcela nezbytných souborů cookie by webové stránky nefungovaly bezproblémově, a některé služby či funkce, by zřejmě nebylo možné poskytnout
 3. Preferenční soubory cookies – shromažďují informace o volbách a preferencích uživatele a umožňují Správci zapamatovat si jazyk či jiné lokální nastavení a podle toho přizpůsobit webové stránky
 4. Sledovací soubory cookies pro sociální sítě – používají se na sledování členů (a nečlenů) sociálních sítí pro účely analýzy tržních průzkumů a vývoje výrobků
 5. Analytické soubory cookies – shromažďují informace o způsobu využívání webové stránky uživatelem, a umožňují Správci zlepšovat jejich fungování.
 6. Marketingové soubory cookies – reklamní soubory cookie se používají pro marketingové účely
 7. Cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti) – tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a TIC nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Podrobnější informace získáte na výše uvedeném kontaktu na Správce.

Postup pro odstranění souborů Cookies

Soubory cookies a údaje uložené o Vaší osobě můžete vždy odstranit. Postup odstranění souborů cookies v prohlížeči naleznete v odkazech níže:

 1. Internet Explorer
 2. Mozilla Firefox
 3. Google Chrome
 4. Opera
 5. Safari
 6. iPhone, iPad a další Apple zařízení
 7. Flash cookies (pro všechny prohlížeče)
 8. Zařízení s Android

 Google Analytics a Google Adwords

K analýze webových stránek pomocí cookies souborů používá Správce službu také Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“).

Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookies souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách Správce nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

Sběru cookies souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i kliknutím na následující odkaz, čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookies, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;

V rámci služby Google Analytics využívá Správce i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.

Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek Správce vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.

Účinnost

Tato pravidla jsou účinná od 9. 5. 2022

crossmenu