Všeobecné obchodní podmínky

Zaplacením objednávky on-line kurzu souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

1. Obecná ustanovení

1.1. Poskytovatelem služeb on-line kurzu je společnost Vědomé podnikání v.o.s., IČO: 17143411 se sídlem: Slovákova 8, Brno, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel“ / „Prodávající“).

1.2. Uživatel je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku on-line kurzu nebo Klubu Poskytovatele (dále jen „Uživatel“ / „Kupující“)

2. Předmět služby

2.1. Předmětem služby je právo Uživatele na přístup do vzdělávací platformy Vědomé podnikání formou video obsahu, e booku, materiálů ke stažení, uložených na serveru Poskytovatele a dalším službám Poskytovatele nabízeným na serveru Poskytovatele.

2.2. Ukázková videa slouží jako úvod k on-line kurzu nebo Klubu a k ověření technické dostupnosti pro uživatele. Uživatel má právo prohlížet si tato ukázková videa pro svoji osobní potřebu zdarma.

2.3. Předmětem smlouvy je nákup zboží. 

3. Rozsah služby

3.1. Uhrazením ceny on-line kurzu získává Uživatel právo na časově omezený a nebo neomezený přístup k objednanému on-line kurzu poskytovatele za účelem svého osobního vzdělávání a rozvoje. Časové omezení je vždy uvedeno u konkrétního videa a nebo souboru videí. 

3.2. Uhrazením ceny on-line Klubu Vědomých podnikatelů získává Uživatel právo na přístup k objednanému Klubu poskytovatele za účelem svého osobního vzdělávání a rozvoje.

4. Práva a povinnosti Uživatele

4.1. Uživatel je povinen uhradit cenu on-line kurzu nebo Klubu stanovenou na webových stránkách Poskytovatele, a to bezhotovostně (tj. buď na základě přímé platby platební kartou, nebo bankovním převodem).

4.2. Uživatel má právo využívat služby objednaného on-line kurzu nebo Klubu.

4.3. Uživatel je povinen otestovat před uhrazením kurzovného, zdali mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná úvodní ukázková videa na serveru Poskytovatele. Úhradou objednávky on-line kurzu Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotný on-line kurz. Poskytovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.

4.4. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 11 – Ochrana autorských práv.

5. Objednávka

5.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na serveru Poskytovatele. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky Poskytovatele. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě online kurz včetně všech bonusů a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce Poskytovatele a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

5a. Dodání zboží

  1. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt k němu vlastnické právo, a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu. Zboží se dodává na místo dodání určené Kupujícím v objednávce, přičemž toto místo se pak považuje i za místo k úhradě kupní ceny. 
  2. Lhůta pro dodání zboží obvykle činí 14 kalendářních dní od objednání zboží; o termínu dodání zboží je Kupující předem informován. Zboží Kupujícímu či jím oprávněné osobě odevzdá osoba pověřená k tomu Prodávajícím, zpravidla pracovník držitele poštovní licence. Není-li zboží skladem, může dodací lhůta činit až 30 dnů, o čemž bude Kupující prostředky elektronické komunikace při potvrzení objednávky Prodávajícím nebo bez zbytečného odkladu po tomto potvrzení vyrozuměn. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
  3. Prodávající Kupujícímu dodá zboží zpravidla prostřednictvím držitele poštovní licence na dobírku (česká pošta) či jinou zvolenou formou dopravy v objednávkovém formuláři. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. Kupující je povinen uhradit níže uvedené poštovné, pokud kupní cena nepřesahuje 3.000,- Kč (vč. DPH). Pokud kupní cena zboží přesahuje částku 3.000,- Kč (vč. DPH), zavazuje se Prodávající dodat Kupujícímu objednané zboží na své náklady.
  5. Zboží je dodáváno v běžných obalech od výrobce. Veškeré dokumenty, které se vztahují k objednanému zboží, vyžaduje-li je povaha zboží, budou Kupujícímu dodány společně s objednaným zbožím. Kupující je povinen potvrdit svým podpisem řádné převzetí objednaného zboží spolu včetně faktury dle instrukcí držitele poštovní licence.
  6. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po doručení zboží kupujícímu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

6. Kupní cena, daňový doklad

6.1. Kupní cena je vždy uvedena u každého produktu. Cena je konečná. 

6.2. Daňový doklad vám bude vystaven na základě uhrazené zálohové faktury. Daňový doklad slouží jako doklad o zakoupení on-line kurzu.

7. Způsob a forma platby

7.1. Způsob platby

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o. , Planá IČO 26046768, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu téže společnosti.

7.2. Možnosti plateb

a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro. b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, Fio, KB, mBank a další.

7.3. Bonusy

Všechny bonusy, na které má kupující nárok, budou zpřístupněny v členské sekci programu v průběhu online tréninku a to za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a kupující nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

8. Opakované platby 

8.1. Opakovaná 30 denní fixní platba

V případě, že předmětem koupě je obsah s možností koupě na splátky, využívá poskytovatel k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se kupující zavazuje platit pravidelný měsíční poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené při objednávce, a to do doby než dojde k zaplacení kurzu. Vyplněním prodejního formuláře kupující dává souhlas, aby tento poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky stržen z platební karty kupujícího, skrze kterou byla provedena první úhrada, a to do doby pokud nedojde k zaplacení celé částky za tento online kurzu. 

  1. Opakovaná platba - 30 dníV případě, že předmětem koupě je členství v Klubu Vědomých podnikatelů s pravidelným třicetidenním členským poplatkem, využívá Prodávající k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu. 
  2. 30 denní trial s navazující opakovanou fixní platbou

V případě, že předmětem koupě je členství v Klubu Vědomých podnikatelů ve 30 denní trial verzi za 1 Kč, pokud uživatel své členství během 14 dnů nezruší, následuje automatické prodloužení členství s pravidelným 30 denním členským poplatkem (uvedeným při objednávce členství), k jehož uhrazení využívá poskytovatel automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se kupující zavazuje platit pravidelný fixní členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené při objednávce členství a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře kupující dává souhlas, aby tento členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky stržen z platební karty kupujícího, skrze kterou byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu.

8.2. Upozornění na automatickou platbu

V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o fixní výši pravidelného poplatku i způsobu, jak je možné odstoupit od online kurzu a zastavit tak opakované strhávání plateb. V případě, že vyplníte objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, zašleme vám do 2 pracovních dnů od potvrzení první platby potvrzení o založení opakované platby, a to prostřednictvím e-mailu uvedeného ve vaší objednávce. Zároveň vždy 7 dnů před automatickým stržením platby je kupující o této skutečnosti upozorněn na e-mail uvedený v objednávce, spolu s jasnou informací, jak může kupující opakované platby zrušit. 

8.3. Ukončení členství v klubu a zrušení automatické platby

Své členství v Klubu Vědomých podnikatelů může kupující kdykoliv ukončit kontaktováním zákaznické podpory na adrese [email protected] Ukončením členství v členské sekci je pravidelná platba zrušena a poplatek nebude nadále z platební karty strháván. Ukončením členství v členské sekci se kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství přinášelo. V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) nenávratně deaktivován.

Své členství v Klubu Vědomých podnikatelů může kupující kdykoliv ukončit kontaktováním zákaznické podpory na adrese [email protected] . Ukončením členství v členské sekci je pravidelná platba zrušena a poplatek nebude nadále z platební karty strháván. Ukončením členství v členské sekci se kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství přinášelo. V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) nenávratně deaktivován.

9. Garance vrácení peněz

9.1. Za své produkty Vědomé podnikání v.o.s. ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 14 dní od objednání a uhrazení obsahu.

9.2. Při objednání online obsahu či zboží má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to v rámci 14 dní a nebo déle, podle časového horizontu uvedeného na prodejní stránce daného produktu, kde může být doba uvedena delší, než 14 dní. 

Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu:  [email protected] s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu, který kupující podepíše a elektronicky pošle jeho naskenovanou kopii. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení podepsaného dobropisu. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy je kupujícímu odebrán přístup do členské sekce s dosud zveřejněnými materiály placeného online kurzu. 

9.3. Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou prostřednictvím e-mailu [email protected] . Pro podání reklamace či námitky není předepsán zvláštní formulář, z vyjádření kupujícího musí jen vždy vyplývat, v čem spočívá jeho reklamace či námitka a jakou formu jejího vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Poskytovatel nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení, s tím, že Uživatel o tom bude vyrozuměn e- mailem a pokud Poskytovatel Uživateli zcela nevyhoví, své rozhodnutí odůvodní.

10. Práva a povinnosti Poskytovatele

10.1. Poskytoval má povinnost nastavit Uživateli přístupová práva k objednanému obsahu nebo Klubu do 3 pracovních dnů po obdržení celé úhrady nebo první splátky kurzovného od Uživatele na svůj účet a umožnit mu využívat tento on-line kurz po objednanou dobu. 

10.2. Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele k on-line kurzu nebo Klubu za předpokladu, že Uživatel bude porušovat článek 11 těchto podmínek.

10.3. Objednáním on-line kurzu nebo Klubu a sdělením e-mailové adresy uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas, aby tuto e-mailovou adresu používal pro propagaci svých služeb, jakož i služeb svých obchodních partnerů. Poskytovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých dalších službách, resp. o dalších službách jeho obchodních partnerů, a to s využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e-mailovou zprávou.

10.4. Uživatel nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.

11. Ochrana autorských práv a dobrého jména Poskytovatele

11.1. On-line kurz nebo Klub je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

11.2. Uživatel se zavazuje nestahovat videa z on-line kurzu nebo Klubu na svůj pevný disk či jiné off-line či on- line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci on-line kurzu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním provozovatele a těmito smluvními podmínkami. Uživatel má právo pro ukládání obsahu na svůj pevný disk, jako je e-book a nebo další pracovní materiály, které na internetových stránkách ke stažení vybízí. Takový obsah se však Uživatel zavazuje dále nešířit a používat výhradně pro svoji potřebu. 

11.3. Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa on-line kurzu umístěna.

11.4. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) skrz které se provádí autorizace přístupu k on-line kurzu. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

11.5. V případě prokázaného porušení tohoto článku 11 zaplatí Uživatel Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.

11.6. Uživatel se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno Poskytovatele, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení jeho služeb. Uživatel se dále zavazuje zdržet se veškerého nekalosoutěžního jednání, včetně případného odrazování zájemců o zakoupení on-line kurzu. V případě nedodržení této povinnosti zaplatí Uživatel poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.

12. Mimosoudní řešení sporů

12.1 Prodávající tímto poučuje Kupujícího - spotřebitele, že je v případě sporu s Prodávajícím oprávněn se domáhat svého práva na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Toto právo se uplatňuje návrhem podaným podle ustanovení § 20n zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, k následující instituci: Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město, webové stránky: http://www.coi.cz. Veškeré podrobnosti ohledně mimosoudního řešení sporů jsou uvedeny na uvedených webových stránkách České obchodní inspekce.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

13.2. Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci videí, kurzů, přednášek, e - booků, knížek, pracovních sešitů, vzorů smluv a dalšího obsahu poskytovaného Poskytovatelem nebo Klubu Poskytovatele jsou určeny výhradně ke studijním účelům vědomého života a podnikání a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého Uživatele. Především se jedná o zkušenosti z praxe a znalosti Poskytovatele. 

Poskytovatel neodpovídá za způsob, jakým Uživatelé jeho rady aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů a jejich případné následky. Všechny právní dokumenty je nutné, aby Uživatel před aplikaci zkonzultoval se svým právním zástupcem. Vědomé bytí a podnikání na základě dat (informací neboli správného know how) jsou odpovědností každého Uživatele a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Ustanovení 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, proto na právní vztahy Poskytovatele a Uživatele nedopadá.

13.3. Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

13.4. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu).

13.5. Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dne 5. 5. 2022. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání kdykoliv změnit, o čemž bude Uživatel vyrozuměn nejméně s měsíčním předstihem před nabytím změny účinnosti podmínek užívání a bude mu dána možnost smlouvu s Poskytovatelem z tohoto důvodu vypovědět.

crossmenu